Oturum Aç

 Asistan Eğitimi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin amacı, bu eğitimi alan kişiye bağımsız bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak çalışmasını sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilginin kazandırılmasıdır. Beş yıllık eğitim döneminin sonunda, programı tamamlayan uzmanlık öğrencilerinin, tüm yaşlarda ve her cinsiyetten hastalarda travma, hastalık veya yaşlanma sonucu edinilen ya da doğumsal olarak ortaya çıkan deformitelerin düzeltilmesi, ayrıca normal vücut şeklinin iyileştirilmesi için gerekli tanısal, cerrahi ve medikal girişimleri ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara uygun düzeyde yapmalarını sağlamak ve tüm bu alanlarda kendini geliştirme/yenileme becerisi kazandırmaktır.

 

Uzmanlık eğitimi sonunda aşağıda sıralanmış yetkinliklere ulaşılmış olur.

Bunlar:

1.Yönetici,

2.Ekip Üyesi

3.Sağlık Koruyucusu

4.İletişim Kuran

5.Değer ve Sorumluluk Sahibi

6.Oğrenen ve Öğreten

7.Hizmet Sunucusu

 

KLİNİK YETKİNLİKLER

Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici "temel yetkinlikleri" eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.

 

Yapılandırılmış Eğitim Teknikleri

Bunlar içinde uzmanlık öğrencisi aşağıda anlatılan basamakların hepsini tamamlamış ve yetkinliğini kazanmıştır.

1. Sunum

Bir konu hakkında görsel işitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Genel olarak nadir veya çok nadir görülen konular/durumlar hakkında veya sık görülen konu/durumların yeni gelişmeleri hakkında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. Sunum etkileşimli olabilir veya hiç etkileşim olmayabilir.

2. Seminer

Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karşılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. Seminer karşılıklı diyalogların yoğun olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaşıldığı ve farklı düzeylerde kişilerin aynı konu hakkında farklı düzeydeki sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim etkinliğidir.

3. Olgu tartışması

Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kişilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartışmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. Bu olgularda bulunan hastalık veya durumlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin küçük gruplarda tartışılması ile tamamlanması veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca aynı durum ile ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin farklı durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar.

4. Makale tartışması

Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Uzman adayına, benzer çalışmalar planlayabilmesi için problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme, sorgulama, sonuçları tartışma ve bir yayın haline dönüştürme becerisi kazandırılır.

5. Dosya tartışması

Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı şekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve gelişmesi gereken kararlarının açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilerek geliştirmesi amacıyla yapılır.

6. Konsey

Olgunun/ların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaşık olması öğrencinin karmaşık durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını algılamasını sağlar.

7. Kurs

Bir konu hakkında belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş birden fazla oturumda gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya girişimsel yetkinliğin edinilmesidir. Kurs süresince sunumlar, küçük grup çalışmaları, uygulama eğitimleri birbiri ile uyum içinde gerçekleştirilir.

 

Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE)

Bunlar eğitim süresi uzmanlık öğrencisin katıldığı eğiticilerin gözetimnde yapılan pratiğe dayalı eğitim etkinlikeridir.

1. Yatan hasta bakımı

a.       Vizit

b.      Ayaktan hasta bakımı

c.       Nöbet

d.      Girişim

e.       Ameliyat

2 .Çalıştay

3. Deneysel çalışmalar

 

Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE)

Uzmanlık öğrencisinin kıdem yılına göre eğitici gözetiminde veya tek başına öğrenim amaçlarına ulaşmasıdır.

1.      Yatan hasta takibi

2.      Ayaktan hasta/materyal takibi

3.      Akran öğrenmesi

3.Literatür okuma

4.      Araştırma

5.      Öğretme

 

Rotasyonlar

 

1.      Genel Cerrahi 5 ay

2.      Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 ay

3.      Çocuk Cerrahisi 1 ay

4.      Ortopedi ve Travmatoloji 1 ay

5.      Anatomi 1 ay